درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در پیوند کلیه کدام یک از تک یاخته های زیر می تواند خطرناک باشد؟

1 ) لیشمانیا تروپیکا
2 ) پلاسمودیوم ویواکس
3 ) توکسوپلاسما گوندیای
4 ) انتاموبا هیستولیتیکا