درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در چرخه زندگی توکسوپلاسما گوندیای کدام یک از اشکال زیر در سلول های اپیتلیال روده میزبان ایجاد می شود؟

1 ) اواوسیست
2 ) تاکی زوئیت
3 ) برادی زوئیت
4 ) کیست کاذب