درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انتشار جغرافیایی کدام یک از تک یاخته های زیر منحصر به یک قاره است؟

1 ) پلاسمودیوم اووال
2 ) لیشمانیا اینفانتوم
3 ) لیشمانیا دونووانی
4 ) تریپانوزوما گامبیینس