درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از روشهای تایپینگ بر اساس شناسایی آنتی ژنهای اختصاصی باکتری انجام می گیرد؟

1 ) Pathotyping
2 ) Biotyping
3 ) Serotyping
4 ) Phagotyping