درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


pleomorphism از خصوصیات کدام یک از تک یاخته های زیر است؟

1 ) لیشمانیا
2 ) تریپانوزوما
3 ) توکسوپلاسما
4 ) پلاسمودیوم