درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از تریپانوزوم های زیر شواهدی دال بر بیماری زا بودن آن وجود ندارد؟

1 ) تریپانوزوم کروزی
2 ) تریپانوزوم رانجلی
3 ) تریپانوزوم گامبینس
4 ) تریپانوزوم رودزیینس