درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سالک نوع روستایی کدام یک از موارد زیر مخزن انگل می باشد؟

1 ) انسان و میمون
2 ) رومبومیس اوپیموس
3 ) سگ و سگ سانان
4 ) گربه و گربه سانان