درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از تک یاخته های زیر قادر به آلوده نمودن گلبولهای قرمز انسان می باشند؟

1 ) بابزیا
2 ) لیشمانیا
3 ) بلاستوسیستیس
4 ) سارکوسیستیس