درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در گسترش تهیه شده از حاشیه زخم سالک کدام یک از اشکال زیر دیده می شود؟

1 ) اماستیگوت
2 ) پروماستیگوت
3 ) اپی ماستیگوت
4 ) تریپوماستیگوت