درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از اشکال توکسوپلاسما گوندیای عامل به وجود آوردن علایم بالینی توکسوپلاسموزیس می شود؟

1 ) اواوسیست
2 ) برادی زوئیت
3 ) اسپوروسیست
4 ) تاکی زوئیت