درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدامیک از انواع لیشمانیوز انسان به عنوان مخزن انگل شناخته می شود؟

1 ) لیشمانیوز احشایی فرم مدیترانه ای
2 ) لیشمانیوز جلدی نوع روستایی
3 ) لیشمانیوز جلدی مخاطی نوع آمریکایی
4 ) لیشمانیوز احشایی فرم هندی