درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


از محیط کشت NNN برای رشد و تکثیر کدام یک از تک یاخته های زیر استفاده می شود؟

1 ) تریکوموناس
2 ) آمیب
3 ) لیشمانیا
4 ) ژیاردیا