درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تعیین عیار آنتی بادی علیه کدام آنزیم ها و سموم در تشخیص آزمایشگاهی عفونت جلدی و گلومرولونفریت ناشی از استرپتوکوک چرکزا کاربرد دارد؟

1 ) هیالورونیداز
2 ) اریتروژن
3 ) استرپتولایزین - O
4 ) DNase-B