درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در طبقه بندی موجودات زنده باکتری جزو کدام دسته است؟

1 ) الگها
2 ) یوکاریوتها
3 ) پروکاریوتها
4 ) پروتوزوئرها