درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


استرپتوکوک گروه A دارای همولیز از کدام نوع است؟

1 ) آلفا
2 ) گاما
3 ) بتا
4 ) دلتا