درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تشخیص استرپتوکوکهای بتا - همولیتیک گروه A از بقیه بتا - استرپتوکوک ها با استفاده از کدام یک از داروهای زیر میسر است؟

1 ) اپتوچین
2 ) پلی میکسین B
3 ) باسیتراسین
4 ) نئومایسین