درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در گلودردهای استرپتوکوکی در صورت عدم درمان کدام نوع استرپتوکوک باعث تب روماتیسمی و روماتیسم قلبی می شود؟

1 ) آلفا - همولیتیک
2 ) بتا - همولیتیک گروه A
3 ) بتا - همولیتیک گروه B
4 ) همه گروههای لانسفیلد