درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایش دیک مربوط به کدام باکتری است؟

1 ) استرپتوکوک
2 ) آنتراکس
3 ) کورینه باکتریوم دیفتریه
4 ) کورینه باکتریوم های گروه jk