درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عامل بیماری زایی در استرپتوکوک ها کدام است؟

1 ) پروتئین T و آمیلاز
2 ) آنتی ژن R و پروتئین M
3 ) آنتی ژن کپسولی و فسفاتاز
4 ) آنتی ژن کپسولی و پروتئین M