درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


خصوصیات استرپتولایزین S چیست؟

1 ) حساس به حرارت و اکسیژن
2 ) حساس به حرارت و مقاوم به اکسیژن
3 ) مقاوم به حرارت و اکسیژن
4 ) مقاوم به حرارت و حساس به اکسیژن