درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


به کمک کدام یک از دستجات آنتی بیوتیکی زیر می توان استرپتوکوک گروه A را از سایر گروههای استرپتوکوکی مجزا نمود؟

1 ) باسیتراسین - پنی سیلین
2 ) تری متوپریم - سولفامتاکسازول - باسیتراسین
3 ) نئومایسین - پنی سیلین
4 ) نئومایسین - نووبیوسین