درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


برای پیشگیری اولیه تب روماتیسمی مهمترین اقدام کدام است؟

1 ) تشخیص زودرس و درمان صحیح عفونتهای استرپتوکوکی
2 ) تزریق ماهانه بنزاتین پنی سیلین تا سن 25 سالگی
3 ) تزریق ماهانه بنزاتین پنی سیلین تا پایان عمر
4 ) استراحت بیماران مبتلا به تب روماتیسمی