درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از عبارات زیر در مورد استرپتولایزین O صحیح می باشد؟

1 ) در برابر اکسیژن مقاوم است
2 ) ایمونوژن است
3 ) اثر چندانی روی گلبولهای قزمز ندارد
4 ) ایجاد آنتی بادی نمی نماید