درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


به دنبال عفونت با کدام یک از گونه های استرپتوکوک ، گلومرونفریت حاد غیر چرکی ایجاد می شود؟

1 ) فکالیس
2 ) پیوژن
3 ) پنومونیه
4 ) آگالاکتیه