درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


چه کسی برای اولین بار مواد میکروب کش را قبل از اعمال جراحی بکار گرفته است؟

1 ) جان تیندال
2 ) رابرت کخ
3 ) لیستر
4 ) وان لیون هوک