درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تعیین عیار استرپتولایزین O در خون  بیماران به تشخیص کدام بیماری کمک می کند؟

1 ) تب روماتسمی
2 ) اندوکاردیت
3 ) استئومیلیت
4 ) پیلونفریت