درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آنتی زنهای استرپتوکوک پیوژن عامل اصلی بیماریزایی باکتری به شمار می رود و می تواند ایمنی در برابر عفونت مجدد به وجود آورد؟

1 ) توکسین اریتروژنیک
2 ) کربوهیدراتهای گروه A
3 ) هیالورونیداز
4 ) پروتئن M