درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آنتی ژنهای  استرپتوکوک مسوول ایجاد مصونیت در برابر عفونت مجدد با همان تیپ از باکتری است؟

1 ) کربوهیدرات C
2 ) پروتئین M
3 ) پروتئین T
4 ) پروتئین R