درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


پروتئین M دیواره سلولی مهمترین فاکتور ویرولانس کدام یک از باکتریهای زیر می باشد؟

1 ) استافیلوکوکوس اورئوس
2 ) استرپتوکوکوس پیوژنز(گروه A)
3 ) گونوکوک
4 ) مننگوکوک