درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


همولیز کامل (همولیز بتا) حاصل از پرگنه های استرپتوکوک گروه A در سطح ژلوز خوندار مربوط به کدام یک از فاکتورهای زیر است؟

1 ) استرپتولایزین O
2 ) استرپتولایزین S
3 ) فاکتور کدر کننده سرم
4 ) سم اریتروژن