درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در سویه های نفروژنیک استرپتوکوکی در بیماران مبتلا به گلومرولونفریت کدام آزمون ذیل بکار می رود؟

1 ) anti-DNase B
2 ) آنتی نورآمینیداز
3 ) آنتی کواگولاز
4 ) آنتی استرپتولایزین O