درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عامل سببی باد سرخ (erisipelas) کدام یک از ارگانیزم های زیر است؟

1 ) استرپتوکوکوس بوویس
2 ) استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
3 ) استافیلوکوکوس اورئوس
4 ) استرپتوکوکوس پیوژنز