درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آنتی ژن اختصاصی استرپتوکوکوس گروه A کدام است؟

1 ) پروتئین A
2 ) پروتئین M
3 ) لیپو تیکوئیک اسید
4 ) پلی ساکارید کپسولی