درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از باکتری های زیر می توانند flesh eating bacteria (گوشتخوار) باشند؟

1 ) باسیلوس آنتراسیس
2 ) کلستریدیم تتانی
3 ) استرپتوکوکوس پیوژنز
4 ) کلستریدیوم پرفرینجنز