درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


چه کسی برای اولین بار دنیای جانداران ذره بینی را مطرح ساخت؟

1 ) وان لیون هوک
2 ) فراکاستریوس
3 ) سمل وایز
4 ) رابرت هوک