درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آنتی کور ASO علیه کدام آنتی ژن استرپتوکوک در بدن ساخته می شود؟

1 ) سم اریتروژن
2 ) همولایزین
3 ) استرپتوکیناز
4 ) هیالورونیداز