درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


از روی این آزمایش جلدی می توان به بیماری مخملک در فرد مظنون پی برد؟

1 ) دیک
2 ) شیک
3 ) فری
4 ) مانتو