درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آنتی ژنهای استرپتوکوکی در گروه بندی استرپتوکوک ها به روش لانسفیلد به کار می رود؟

1 ) پروتئین M
2 ) کپسول هیالورونیک اسید
3 ) کربوهیدرات C
4 ) لیپوتیکوئیک اسید