درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


گروه بندی لانسفیلد جهت تایپینگ کدام یک از باکتری های زیر بکار می رود؟

1 ) استرپتوکوک
2 ) سالمونلا
3 ) نایسریا
4 ) ویبریو