درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


توصیه شده است از خون گوسفند جهت تهیه ژلوز خوندار برای تشخیص استرپتوکوک ها استفاده شود علت آن چیست؟

1 ) ایجاد همولیز بهتر و کامل در این خون
2 ) جلوگیری از رشد باکتریهای مزاحم
3 ) در دسترس بودن فراوان این خون
4 ) وجود فاکتورهای متعدد رشد در این خون