درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در تعقیب ابتلای به گلودرد ناشی از کدام استرپتوکوک بیمار ممکن است مبتلا به روماتیسم قلبی شود؟

1 ) استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A
2 ) استرپتوکوک آلفا همولیتیک
3 ) استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه B
4 ) همه گروههای لانسفیلد