درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بروز واکنش جلدی دیک (dick) در افراد غیر ایمن ناشی از کدام یک از سموم استرپتوکوکی است؟

1 ) اریتروژن
2 ) استرپتولایزین O
3 ) استرپتولایزین S
4 ) فیبرینولایزین