درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آنتی ژن تیپ اختصاصی استرپتوکوکهای بتا همولایتیک مربوط به کددام قسمت باکتری است؟

1 ) پوشش بیرونی پیلی
2 ) جسم باکتری و پلی ساکارید
3 ) لایه پلی ساکارید سل وال
4 ) لایه پروتئینی سل وال