درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در باکتری شناسی بالینی تکنیک شمارش تعداد باکتری ها در نمونه های ادراری برای اولین بار در سال 1956 به وسیله کدام یک از دانشمندان زیر معرفی شد؟

1 ) Kass و همکاران
2 ) houston
3 ) Greenwood and yule
4 ) butzler و همکاران