درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در رابطه با استرپتوکوکها جمله صحیح کدام است؟

1 ) رده بندی لانسفیلد بر اساس ساختمان پروتئین M این باکتری ها صورت می گیرد
2 ) همه اعضای گروه A قادر به تولید استرپتولایزین O می باشند و تیپ بندی آنها بر اساس ساختمان پروتئین M صورت می گیرد
3 ) یکی از عوامل مهم ایجاد کننده سپتی سمی های بعد از زایمان است
4 ) جواب 2 و 3 صحیح است