درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام گزینه صحیح است؟

1 ) استافیلوکوک کاتالاز مثبت است
2 ) استرپتوکوک کاتالاز منفی است
3 ) گروه استرپتوکوک A به باسیتراسین حساس است
4 ) تمام موارد فوق صحیح است