درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مبنای طبقه بندی گروه در استرپتوکوک ها یکی از موارد زیر است؟

1 ) پروتئین M
2 ) پلی ساکارید C
3 ) پروتئین A
4 ) موارد 1 و 2 هر دو صحیح هستند