درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام باکتری ایجاد پیگمان زرد بر روی ژلوز خوندار می نماید؟

1 ) استافیلوکوک اپیدرمیدیس
2 ) میکوکوکوس رزئوس
3 ) میکروکوکوس  لوتئوس
4 ) میکروکوکوس نایجر