درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام دسته از جینوسهای فامیل میکروکوکاسیه متحرک می باشند؟

1 ) استافیلوکوکها
2 ) استوماتوکوک ها
3 ) پلانوکوکها
4 ) میکروکوک ها