درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از اجناس فامیل میکروکوکاسیه دارای حرکت است؟

1 ) استافیلوکوکوس
2 ) میکروکوکوس
3 ) استوماتوکوکوس
4 ) پلانوکوکوس